What's new
O

Profile posts Latest activity Postings About

  • سلام عزیز دلم. شما بایدبچه خوزستان باشی. آقا هر چی بگی حق داری ، فحش هم بدی باز حق داری. این لامصب ها هیچ تدبیری نداشته ان واسه کشور اون چیزایی هم که داشتیم رو نابود کردند. بچه های خوزستان هر چی که بگن حق دارن.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top Bottom